İSG Kurumsal Logo

Sıkca Sorulan Sorular

Sıkca Sorulan Sorular

OSGB NEDİR?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)

OSGB'ler işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen şirketlerdir.

OSGB de Kimler Çalışır?

OSGB'lerde İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır.

OSGB'lerin Görevleri nelerdir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi;
• İşçilerin sağlık gözetimi,
• Çalışma ortamının gözetimi,
• Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
• İlkyardım ve acil müdahale
• Kayıt ve istatistik,
görevleri başta olmak üzere buna benzeri diğer birçok görevleri yerine getirmek, kontrol etmek ve yürütmekle yükümlüdür.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri,
• Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,
• Teknik öğretmenler,
• Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar,
• Üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılıp, Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilir.

İş Güvenliği Uzmanı'nın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

a. Ön durum tespitinin yapılması,
b. İşyeri Risk Analizlerinin Hazırlanması veya Revizyonu,
c. Acil durum planlarının hazırlanması,
d. Yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda danışmanlık hizmeti,
e. İşyeri Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması Konusunda Bilgilendirmek,
f. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması ve Takibi,
g. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Dokümantasyon Yapısının Oluşturulması,
h. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Vermek,
i. Periyodik Takip Denetimleri ve Raporlama,
j. Alt İşverenlere yönelik örnekleme yöntemi ile dokümantasyon denetimlerinin yapılması,
k. İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespit edilmesi,
l. İşyerinde kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım Standartlarının oluşturulması,
m. İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre yapılacak olan sağlık muayene ve tetkiklerini belirten Sağlık Standardının hazırlanması,
n. İşyerinde yapılacak olan test ve ölçümlere ilişkin İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,
o. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi ve değişikliklerin işyerine entegre edilmesi
p. ÇSGB İş Müfettişleri tarafından yapılacak olan denetimlere iştirak edilmesi,
q. Kaza-araştırma raporlarının oluşturulması ve/veya oluşturulan raporlarının kontrolü ve kaza sonrası düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,
r. İşe girişlerde çalışanlara verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kurallarını belirten El Kitapçıklarının hazırlanması,

İşyeri Hekimi'nin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

A- Rehberlik ve Danışmanlık
1. İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi hakkında danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
2. Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakım ve temizlik kontrollerini yaparak tavsiyelerde bulunmak,
3. İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar hakkında tavsiyede bulunmak,
4. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için gereken aktiviteler hakkında işyerine tavsiyede bulunmak,
5. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
6. İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilip önlenmesi için mevzuata göre yapılması gereken sağlık muayenelerini yapmak,
7. Sağlık sorunu nedeniyle işe devamsızlık durumunun işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerekirse çalışma ortamıyla ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak,alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
8. İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.
B- Sağlık Gözetimi
1. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve ilgili mevzuattaki örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
2. Şağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
3. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirileri,
4. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
5. Gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
6. Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
7. Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
8. Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve ilgili mevzuattaki örneğe uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermek.
C- Eğitim ve Bilgilendirme
1- İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
2- İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
3- İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
4- Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
D- İlgili Birimlerle İşbirliği
1- İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, 2- İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
3- İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
4- Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
5- Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
6- Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.